+916359663004
admission@ganpatuniversity.ac.in
Helpline @ 1800 233 12345

  Write2DG
Helpline @ 1800 233 12345

Ganpat University Convocation 2012(6th convocation)

 • Ganpat University 6th Convocation Procession Parade12 12 2012
  • Ganpat University 6th Convocation President Shri Anilbhai Patel 12 12 2012
  • Ganpat University 6th Convo Patron In Chief Shri Ganpatbhai 12 12 2012 PART 1 2
  • Ganpat University 6th Convocation Patron In Chief Shri Ganpatbhai 12 12 2012 PART 2
  • Ganpat University 6th Convocation Patron In Chief Shri Ganpatbhai 12 12 2012 PART3
  • Ganpat University 6th Convocation Gold Medal Award 12 12 2012
  • Ganpat University 6th Convocation Director VC Dr L N Patel 12 12 2012
  • Ganpat University 6th Convocation ChiefGuest Shri D Rajagopalan 12 12 2012